Op deze pagina’s vind je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van inge’ting opgesteld conform de Wet ‘koop op afstand’. Het is belangrijk dat je voordat je een bestelling plaatst goed de algemene voorwaarden doorneemt. Als je een bestelling plaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en ga je een wettelijk bindende overeenkomst aan om één of meerdere artikelen te kopen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het online bestellen bij ingeting.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Ingen Offerman
handelend onder de naam: inge’ting
Adres: Leuvensestraat 29
Postcode en plaats: 2587 GB Den Haag
Telefoonnummer: 06 13376598 (Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur – 17:00 uur)
E-mailadres: info@ingeting.nl
KvK-nummer: 65784138
Btw-identificatienummer: NL119506865B01
IBAN: NL62 INGB 0001 121097

Artikel 2 – Producten
Inge’ting verkoopt woonaccessoires; kussens, poefen, lappendekens etc.
Gemaakt van vintage Hollandse wollen dekens.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van inge’ting 
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen inge’ting en de consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de consument beschikbaar gesteld en moet bij elke overeenkomst akkoord bevonden worden door de consument door middel van een aan te vinken vakje, waarmee de consument aangeeft de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn. De tekst is ook terug te vinden op de website www.ingeting.nl. Indien gewenst, kan er op verzoek een exemplaar van de algemene voorwaarden worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod op de webshop van inge’ting
4.1 Alle producten uit de webshop van inge’ting zijn voorzien van productinformatie omtrent gebruikte materialen, kleuren, afmetingen en voorzien van -ten minste één- waarheidsgetrouwe afbeelding. Voor handgemaakte artikelen zijn afmetingen indicatief, omdat elk product een origineel, uniek product is.
4.2 inge’ting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van de afgebeelde producten ten gevolge van beeldschermkwaliteit en/of kleurverschillen in stof of materiaal.
4.3 Duidelijke vergissingen of duidelijke fouten in het aanbod of prijzen binden inge’ting niet.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 inge’ting bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. In deze bevestiging staat in ieder geval een overzicht van de bestelde producten en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. inge’ting zal de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
6.3 Zo snel mogelijk, maar binnen 5 dagen na goedkeuring van inge’ting, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.4 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking.
6.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Retourzendingen onder rembours, of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd door inge’ting.
6.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
6.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Uitsluiting Herroepingsrecht
7.1 Producten die inge’ting in opdracht volgens specificatie van de consument maakt, en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn worden uitgesloten van herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden.
7.2 Producten die afkomstig zijn uit de sale.
7.3 inge’ting zal indien uitsluiting van toepassing is, dit duidelijk bij het aanbod maar in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument melden.

Artikel 8  – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
8.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
8.2 De consument is  alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 9 – Retourneren beschadigde artikelen
9.1 inge’ting neemt een zo groot mogelijke zorgzaamheid in acht bij het verzenden van producten. Mocht de bestelling onverhoopt toch beschadigd zijn tijdens het vervoer, dan dient de consument onverwijld bij de ontvangst, een foto te maken van het beschadigde product in de doos en deze via een mail naar info@ingeting.nl te sturen, bij voorkeur onder vermelding van een telefoonnummer waarop je te bereiken bent.
9.2 Nadat jouw klacht op grond van ontvangen foto door inge’ting gegrond is verklaard, wordt er contact met je opgenomen via telefoon of e-mail om met je te overleggen over schadeloosstelling. De schadeloosstelling kan bestaan uit retourneren van het door je betaalde aankoopbedrag plus betaalde verzendkosten of inge’ting kan u een vervangend product aanbieden. Omdat handgemaakte producten uniek zijn kan inge’ting u zelden exact hetzelfde product retourneren.
9.3 Het beschadigde product dien je zorgvuldig in te pakken en zo mogelijk in originele verpakking te retourneren.
9.4 Indien je er voor hebt gekozen jouw aankoopbedrag terug te krijgen zal inge’ting na retourontvangst van het beschadigde artikel het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten met bekwame spoed maar in ieder geval binnen 30 dagen terugstorten op je bankrekening.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
10.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn eigendom van inge’ting (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Gebruik van de consument mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 12 – Prijzen
12.1 Alle prijzen die worden vermeld door inge’ting zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
12.2 De verzendkosten worden apart vermeldt en bedragen 7,50  (kleine pakketten of 12,00 (pakketten vanaf 50 cm en groter) incl. BTW. Bij een bestelling van €125,- of hoger, zijn de verzendkosten gratis binnen Nederland.
12.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en productaansprakelijkheid
13.1 inge’ting staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.2 inge’ting is niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als de schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 14 – Betaling
14.1 Geplaatste bestellingen moeten worden vooruitbetaald met IDEAL of door een giro  –of bankoverschrijving.

Artikel 15 – Levering en uitvoering
15.1 inge’ting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
15.2 Een bestelling bij inge’ting wordt geleverd na ontvangst van de betaling .
15.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
15.4 inge’ting zal geaccepteerde en betaalde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding van het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten.
15.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 – Privacy statement
16.1 Alle door je verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door inge’ting gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Jouw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden door inge’ting voor een mailing.

Artikel 17 – Geschillen
17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Pin It on Pinterest

Share This